RODO

BestSkills

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest BesSkills Katarzyna Czyż-Brzuszkiewicz  w Lublinie ul. Agatowa 17 lok. 21 , 20-521 Lublin e-mail: bestskills.kcb@gmail.com.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
  a) realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1lit. a, b, c)
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
  a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
  b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
  d) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez BestSkills danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 8. Podanie przez Pani/Panu danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w projekcie/szkoleniach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.

Skontaktuj się z nami

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące szkoleń

Lublin

Adres